Sandbox

Προσωπικά Δεδομένα - Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «GROUPAMA Ασφαλιστική») είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.​ Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η GROUPAMA Ασφαλιστική θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για αυτά τα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα, όπως π.χ. τα δεδομένα υγείας σας, θα λαμβάνεται ρητή σας προς τούτο συναίνεση. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Η GROUPAMA Ασφαλιστική συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής σας, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχετε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην GROUPAMA Ασφαλιστική στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να ζητά και να συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών επεξεργασίας που ορίζονται παρακάτω, δεδομένα σας από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την Εταιρεία μέρη, και ειδικότερα από συνεργαζόμενους με αυτήν παρόχους υπηρεσιών, πραγματογνώμονες, εταιρείες διαχείρισης υπηρεσιών και υποστήριξης προγραμμάτων υγείας, ιατρούς, δημόσιες ή δικαστικές αρχές.

Η επεξεργασία δεδομένων σας από την Εταιρεία περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

 1. Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.
 2. Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ
 3. Δεδομένα Πληρωμής: Τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
 4. Δεδομένα Ασφάλισης: Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. σχετικά με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας)
 5. Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης / εξαγοράς / καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα / δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της GROUPAMA Ασφαλιστικής

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την GROUPAMA Ασφαλιστική προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στις εξής διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Groupama Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε., Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως - Τ.Κ. 17121

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής, στο τηλ.: 210 329 5111, e-mail: dataprivacy@groupama.gr

Σκοπός της επεξεργασίας

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης, η συμμόρφωση της GROUPAMA Ασφαλιστικής με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης και η έρευνα που δύναται η GROUPAMA Ασφαλιστική να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισής σας. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών ή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών, καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, κατόπιν συναίνεσής σας, ήτοι την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, διαφήμιση, κ.λπ.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία

Επιπρόσθετα, ενδέχεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η οποία είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και ιδίως για την εκτίμηση του κινδύνου ή/και των επενδυτικών σας χαρακτηριστικών και τη λήψη, εκ μέρους της GROUPAMA Ασφαλιστικής, απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες βασίζονται σε μαθηματικές / στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του. Σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους σας ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της παραπάνω επεξεργασίας, δικαιούστε να εναντιωθείτε, ζητώντας να γίνει έλεγχος του αποτελέσματος ή στοιχείου αυτού από το αρμόδιο τμήμα της GROUPAMA Ασφαλιστικής (e-mail: lifemodifications@groupama.gr / τηλ. 210 329 5111). Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την GROUPAMA Ασφαλιστική για την παροχή διευκρινίσεων / επεξηγήσεων ή και για τη διατύπωση της άποψής σας επί του αποτελέσματος. Περαιτέρω, η GROUPAMA Ασφαλιστική ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της Εταιρείας με την εν γένει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

H GROUPAMA Ασφαλιστική δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών (ή όποιο ηλικιακό όριο εκάστοτε τίθεται από την ελληνική νομοθεσία), ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν η GROUPAMA Ασφαλιστική ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, χρόνο. Εντούτοις, η GROUPAMA Ασφαλιστική ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους επιτρόπους τους, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών, και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η GROUPAMA Ασφαλιστική ενθαρρύνει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα των παιδιών τους.

Τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Κριτήρια προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν, είναι οι εκάστοτε νομικές υποχρεώσεις της GROUPAMA Ασφαλιστικής, η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την GROUPAMA Ασφαλιστική, αλλά και της GROUPAMA Ασφαλιστικής.

Η GROUPAMA Ασφαλιστική θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν:

 1. σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες έπειτα από υποβολή αιτήματός τους και εφόσον αυτό βασίζεται σε νομική βάση που στοιχειοθετεί την εγκυρότητά του,
 2. στη μητρική εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία εντός Ε.Ε. που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο υπάγεται η GROUPAMA Ασφαλιστική. Η εν λόγω διαβίβαση δεν αφορά δεδομένα ειδικών κατηγοριών,
 3. σε δημόσιες / δικαστικές αρχές,
 4. για ασφαλίσεις αυτοκινήτου, στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.),
 5. κατά περίπτωση, σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρείες ελέγχου και διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών, παρόχους υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης προγραμμάτων υγείας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες, δημόσιες ή δικαστικές αρχές.

Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 2. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),
 3. το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 4. το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 5. το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 6. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),
 7. το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η GROUPAMA Ασφαλιστική και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση dataprivacy@groupama.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως, Τ.Κ. 17121.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - Συνέπειες μη παροχής ή ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τις συγκαταθέσεις σας ή να εναντιωθείτε σε συγκεκριμένη επεξεργασία, με τον ίδιο ως άνω τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprivacy@groupama.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής). Ειδικώς, οι ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών (ή όποιο ηλικιακό όριο εκάστοτε τίθεται από την ελληνική νομοθεσία) μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης συγκατάθεσης, δια των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα ή δια των επιτρόπων τους. Σας εφιστούμε όμως την προσοχή στο ότι στην περίπτωση που ανακαλείτε ή δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ή εναντιώνεστε ως προς την επεξεργασία δεδομένων, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως π.χ. για δεδομένα υγείας σε περίπτωση ασφάλισης ζωής και υγείας, η GROUPAMA Ασφαλιστική δεν θα μπορεί να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Εάν η ανάκληση τέτοιας συγκατάθεσης, ή μη παροχή της, ή εναντίωση, γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η GROUPAMA Ασφαλιστική έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.

Καταγγελία

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210 647 5600, φαξ: 210 647 5628, www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο Νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Groupama Clients Portal»

H GROUPAMA Ασφαλιστική τηρεί ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών, η οποία φέρει τον τίτλο σήμερα «Groupama Clients Portal», στην οποία:

 • περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα, ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα και μη, καθώς και όλο το ιστορικό της συμβατικής / συναλλακτικής σχέσης στο πλαίσιο διαχείρισης του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με το οποίο είστε ασφαλισμένος
 • προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, μέσω της οποίας ο Κυρίως ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση αποζημίωσης του ιδίου ή των Εξαρτώμενων μελών του.

Για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Groupama Clients Portal» από τον Κυρίως ασφαλισμένο για λογαριασμό των Εξαρτωμένων μελών, απαιτείται από κάθε Εξαρτώμενο μέλος, ηλικίας μεγαλύτερης από 16 ετών:

 • η προσωπική, έγγραφη ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εξουσιοδότηση προς τον Κυρίως ασφαλισμένο για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για λογαριασμό του Εξαρτωμένου μέλους
 • η γνωστοποίηση προς τον Κυρίως ασφαλισμένο, των προσωπικών δεδομένων, ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητων και μη του Εξαρτωμένου μέλους, με ευθύνη του τελευταίου
 • η εξουσιοδότηση προς τη GROUPAMA Ασφαλιστική για την κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον Κυρίως ασφαλισμένο, για την εξυπηρέτηση του ομαδικού συμβολαίου.
 • η δήλωση του προσωπικού του email, μέσω του οποίου θα διενεργείται η επικοινωνία με τη GROUPAMA Ασφαλιστική για τη χρήση της εφαρμογής και για την συγκατάθεσή του στο περιεχόμενο της παρούσης, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων